Evaluatie vormingen suïcidepreventie in 2020

Vanuit de suïcidepreventiewerking van de Centra Geestelijke Gezondheidszorg (CGG-SP) en het Centrum ter Preventie van Zelfdoding (CPZ) worden er elk jaar tal van vormingen over zelfmoord en zelfmoordpreventie georganiseerd. Zelfs in tijden van corona deden we online verder aan deskundigheidsbevordering, met als resultaat 348 vormingen en 6778 deelnemers in 2020.

Vormingen die 3 uur of langer duren, worden hierbij ook systematisch geëvalueerd aan de hand van 3 vragenlijsten: één vlak voor de vorming, één vlak na de vorming en één 3 maanden na de vorming. In 2020 namen bijna 2000 deelnemers deel aan deze evaluatie, waarvan 156 personen zowel de vragenlijst voor de vorming als deze vlak na de vorming invulden. Uit de resultaten blijkt dat een vorming over suïcidepreventie een significante positieve invloed heeft op de kennis die deelnemers hebben over dit thema: na een vorming beseffen deelnemers welke uitspraken over zelfmoord(preventie) mythes zijn en welke factoren drempelverhogend of net -verlagend kunnen werken. Ook de attitudes en vaardigheden van deelnemers veranderen aanzienlijk: significant meer mensen zijn na een vorming overtuigd van het feit dat mensen die aan zelfmoord denken geholpen kunnen worden, voelen zich bekwaam om zelf deze hulp te bieden en het gesprek over zelfmoord aan te gaan, weten naar welke diensten ze een suïcidale persoon kunnen doorverwijzen en weten waar ze terechtkunnen voor informatie, advies of training.

Bovendien is de overgrote meerderheid van de deelnemers achteraf tevreden. 99% vindt de vorming interessant en 87% geeft aan de informatie uit de vorming te kunnen gaan toepassen in de praktijk. De vormingen krijgen gemiddeld een score van 8,4 op 10. 

Ben je zelf ook geïnteresseerd in een vorming over suïcidepreventie? Check ons brede aanbod en schrijf je in via zelfmoord1813.be/vormingen.

© Zelfmoord1813 - disclaimer